CERTENT CDM

Automatyzacja raportowania

ROZWIĄZANIE CERTENT DLA GRUPY KAPITAŁOWEJ


 

CERTENT CDM – rozwiązanie do automatyzacji procesu raportowania dla Grup Kapitałowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, które adresuje zróżnicowane potrzeby interesariuszy w obszarze raportowania zarządczego jak i statutowego dla wszystkich typów firm i Grup Kapitałowych.

System umożliwia użytkownikom integrację danych korporacyjnych i prowadzenie specjalistycznych, „narracyjnych” analiz w ściśle kontrolowanym środowisku, automatyzując zbieranie wszelkich danych w ramach pojedynczego rozwiązania do dynamicznego raportowania i analiz jak również raportowanie w formacie iXBRL zgodnie z wymogami ESMA/ESEF.

Kluczowe funkcjonalności

Centralna, bezpieczna baza danych umożliwiająca kontrolowaną współpracę

Jedno scentralizowane środowisko zapewniające poufność i integralność danych

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w danych źródłowych jest dynamicznie aktualizowane w raportach

Wykorzystanie możliwości formatowania Microsoft Word, oraz możliwości formatowania i obliczania istniejące w Microsoft Excel

Mechanizm "variables-in-text” umożliwiający pełną automatyzację i integrację danych niefinansowych z finansowymi

Wspólne środowisko współpracy umożliwiające wielu użytkownikom pracę w tym samym czasie, ale z właściwymi zabezpieczeniami, kontrolą i audytem dokonywanych zmian

Zaawansowana kontrola przepływu pracy do zarządzania przeglądaniem, edycją i zatwierdzaniem informacji

Wysoki poziom bezpieczeństwa i kontroli dostępu z zaawansowanym śladem rewizyjnym

Pobieranie danych z dowolnej liczby i rodzaju finansowych i pozafinansowych źródeł informacji, integracja w jednolitą platformę raportowania

Bezpośredni dostęp do danych źródłowych znajdujących się dowolnych systemach klasy ERP, hurtowniach danych, bazach danych, plikach, a nawet arkuszach kalkulacyjnych

W elementach raportów wykorzystywane są wbudowane kontrole, zabezpieczenia i walidacje oraz reguły biznesowe wraz z zarządzaniem uzgodnieniami

Mechanizm wewnętrznych list kontrolnych definiowanych przez użytkownika biznesowego

Wiele formatów wyjściowych takich jak PDF, Word, Excel, PowerPoint, HTML, XBRL, iXBRL

Integracja XBRL w procesie raportowania zewnętrznego - znakowanie XBRL, edycja taksonomii oraz walidacja i tworzenie dokumentów XBRL zgodnie z wymogami ESMA/ESEF

Integracja z IBM Cognos Controller

WWW_CDM IBM Cognos Controller Integration

Korzyści z wdrożenia

Zmiana przebiegu procesu sporządzenia sprawozdań i raportów

Decentralizacja modelu

Odpowiedzialność na osobach inicjujących procesy biznesowe

Dyrektor finansowy / gł. księgowy odpowiada za organizację i terminowość procesu sprawozdawczości oraz kontroluje jakość dostarczanych oddolnie informacji

Spójność przekazywanych informacji oraz ich pełna zgodność z wymaganym zakresem zapewniana jest przez system informatyczny

Możliwość bieżącej analizy zgromadzonych w jednym miejscu w sposób uporządkowany i systemowy źródeł danych do wszystkich stwierdzeń zawartych w sprawozdawczości

Dostęp do automatycznego potwierdzenia spójności informacji liczbowych i słownych zawartych we wszystkich elementach sprawozdania i raportu

Możliwość uczestniczenia audytora w procesie sprawozdawczym w charakterze obserwatora i akceptanta zarazem

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij