PL GAAP CONSOLIDATION

Automatyzacja konsolidacji statutowej wg PL GAAP

ROZWIĄZANIE DLA GRUPY KAPITAŁOWEJ


 

Kompletne rozwiązanie do kalkulacji skonsolidowanych danych liczbowych na potrzeby sporządzenia statutowych sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości bazujące na oprogramowaniu IBM Cognos Controller.

Ready to run out-of-the-box solution - wszystko jest sparametryzowane i gotowe do uruchomienia od razu: wystarczy tylko uzupełnić informacje o strukturze Grupy Kapitałowej i zasilić danymi jednostek zależnych.

PL GAAP CONSOLIDATION zawiera wszystkie elementy sprawozdawcze wymagane przez polskie prawo bilansowe: bilans, rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym i porównawczym, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych w wariancie pośrednim oraz noty objaśniające.

PL GAAP CONSOLIDATION pozwala wykonać w sposób automatyczny wszystkie etapy konsolidacji finansowej rozpoczynając od przeliczeń walutowych z walut lokalnych jednostek zależnych na walutę jednostki dominującej.

Zdefiniowane w PL GAAP CONSOLIDATION automaty do eliminacji konsolidacyjnych dotyczą udziałów i kapitałów, obrotów i sald wewnątrzgrupowych, niezrealizowanej marży na zapasach i odroczonego podatku dochodowego.

PL GAAP CONSOLIDATION umożliwia automatyczną kalkulację danych liczbowych do przepływów pieniężnych oraz import / eksport danych z dowolnych źródeł (w tym z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel).

Korzyści z wdrożenia

Usprawnienie procesu pozyskiwania danych do konsolidacji - centralna komunikacja aktualnych wymogów sprawozdawczych, w tym koniecznych zmian w zakresie dostarczanych danych oraz zarządzanie harmonogramem konsolidacji, a równocześnie decentralizacja i przyśpieszenie procesu przygotowywania, uzgadniania i dostosowywania danych jednostkowych do wymogów grupy.

 

Możliwość bieżącego dostosowywania modelu sprawozdawczego do dynamicznych zmian w Grupie Kapitałowej i jej otoczeniu.

 

Automatyzacja importu i eksportu danych zarządczych i statutowych - dwukierunkowy interfejs wymiany danych pochodzących różnych źródeł, szybka aktualizacja danych wejściowych i wyjściowych.

 

Usprawnienie procesu kalkulacji danych skonsolidowanych - wielowariantowa kalkulacja zarządczych i statutowych danych skonsolidowanych w oparciu o jednolite dane wejściowe i algorytmy, ale na różnych poziomach szczegółowości, spadek czasochlonności oraz wzrost częstotliwości kalkulacji danych skonsolidowanych.

 

Usprawnienie procesu gromadzenia danych dla szerokiego grona interesariuszy - rozproszone pozyskiwanie danych zarządczych i statutowych zgodnych z praktykami i wymogami prawnymi obowiązującymi dla jednostek zależnych, centralna ewidencja korekt dostosowujących dane wejściowe do grupowych wymogów zarządczych i statutowych.

 

Możliwość wieloaspektowej analizy danych z perspektywy grupy kapitałowej - porównanie danych w wymaganych perspektywach, zarządczych i statutowych, wielowymiarowe raportowane z wykorzystaniem wbudowanych narzędzi raportujących (IBM Planning Analytics) w tym opcji drill-down, drill-through.

 

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij