IBM Cognos Controller

Automatyzacja konsolidacji zarządczej i statutowej

ROZWIĄZANIE IBM DLA GRUPY KAPITAŁOWEJ


 

IBM Cognos Controller – rozwiązanie do automatyzacji procesu konsolidacji dla Grup Kapitałowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, które adresuje zróżnicowane potrzeby interesariuszy w obszarze konsolidacji zarządczej jak i statutowej oraz raportowania dla Grupy Kapitałowej.

System  zapewnia przeprowadzenie kalkulacji na dowolnym szczeblu grupy kapitałowej w różnych przekrojach analitycznych i walutach sprawozdawczych, w tym konsolidację danych statutowych, zarządczych, w ujęciu historycznym bądź planistycznym.

Grupowy wykaz pozycji sprawozdawczych - ujednolicony zakres danych wymaganych z perspektywy grupy kapitałowej na odpowiednich poziomach szczegółowości dla jednostek operujących w różnych branżach, na odmiennych rynkach, w wielu walutach, w środowiskach mających specyficzne uwarunkowania prawne i kulturowe.

Automatyzacja procesu konsolidacji danych zarządczych i statutowych – konfiguracja dedykowanych korekt konsolidacyjnych na bazie predefiniowanych algorytmów, automatyczna kalkulacja różnic kursowych, zmiana struktury grupy w czasie, przenoszenie bilansów otwarcia i wiele innych funkcjonalności.

Wielowymiarowy układ danych wejściowych i wyjściowych – konfiguracja wielowersyjności danych jednostkowych i skonsolidowanych według różnych standardów i perspektyw (np. dane zarządcze, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) / Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), ustawa o rachunkowości, standardy lokalne jednostek zagranicznych) wraz z mechanizmami ich wzajemnego uzgodnienia.

Zaawansowana analiza danych skonsolidowanych – ponad 260 wbudowanych raportów (dowolny zbiór pozycji sprawozdawczych z podziałem na spółki lub podgrupy, wykazy manualnych i ręcznych korekt konsolidacyjnych w układzie pozycji sprawozdawczych lub dzienników), dodatkowe raporty definiowane przez użytkowników biznesowych.

Przyjazny interfejs wymiany danych – intuicyjny dla użytkownika biznesowego import danych ze źródeł znajdujących się w dowolnych systemach klasy ERP, hurtowniach danych, kostkach OLAP, bazach danych, plikach, arkuszach kalkulacyjnych, eksport danych do modeli planistycznych / innych systemów.

Korzyści z wdrożenia

Usprawnienie procesu pozyskiwania danych do konsolidacji - centralna komunikacja aktualnych wymogów sprawozdawczych, w tym koniecznych zmian w zakresie dostarczanych danych oraz zarządzanie harmonogramem konsolidacji, a równocześnie decentralizacja i przyśpieszenie procesu przygotowywania, uzgadniania i dostosowywania danych jednostkowych do wymogów grupy.

 

Możliwość bieżącego dostosowywania modelu sprawozdawczego do dynamicznych zmian w Grupie Kapitałowej i jej otoczeniu.

 

Automatyzacja importu i eksportu danych zarządczych i statutowych - dwukierunkowy interfejs wymiany danych pochodzących różnych źródeł, szybka aktualizacja danych wejściowych i wyjściowych.

 

Usprawnienie procesu kalkulacji danych skonsolidowanych - wielowariantowa kalkulacja zarządczych i statutowych danych skonsolidowanych w oparciu o jednolite dane wejściowe i algorytmy, ale na różnych poziomach szczegółowości, spadek czasochlonności oraz wzrost częstotliwości kalkulacji danych skonsolidowanych.

 

Usprawnienie procesu gromadzenia danych dla szerokiego grona interesariuszy - rozproszone pozyskiwanie danych zarządczych i statutowych zgodnych z praktykami i wymogami prawnymi obowiązującymi dla jednostek zależnych, centralna ewidencja korekt dostosowujących dane wejściowe do grupowych wymogów zarządczych i statutowych.

 

Możliwość wieloaspektowej analizy danych z perspektywy grupy kapitałowej - porównanie danych w wymaganych perspektywach, zarządczych i statutowych, wielowymiarowe raportowane z wykorzystaniem wbudowanych narzędzi raportujących (IBM Planning Analytics) w tym opcji drill-down, drill-through.

 

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij